ลงทะเบียน สอบแก้ตัว ม.1

ลงทะเบียน

Advertisements

เช็คชื่อ ชั้น ม.1 เทอม 2/2557

คลิกเพื่อเช็คชื่อ ชั้น ม.1/1       คลิกตรวจสอบรายชื่อมาเรียน

คลิกเพื่อเช็คชื่อ ชั้น ม.1/3

คลิกเพื่อเช็คชื่อ ชั้น ม.1/4       คลิกตรวจสอบรายชื่อมาเรียน

คลิกเพื่อเช็คชื่อ ชั้น ม.1/5

คลิกเพื่อเช็คชื่อ ชั้น ม.1/6

คลิกเพื่อเช็คชื่อ ชั้น ม.1/8

งานเดียว การดาว์นโหลดมัลติมีเดีย

ให้นักเรียนคลิกที่นี่

ตรวจสอบรายชื่อและผลการตอบคำถาม

งานเดี่ยว สอบปฏิบัติ 1/14 วันที่ 28-8-57

ให้นักเรียนเข้า เว็บไซต์ kru-ree

1.เลือกหัวข้อเรื่องที่ต้องการสืบค้น

2.สร้างโฟลเดอร์ชื่อ “เลขที่….เรื่อง…………ม.1-….” ในdirve ://D

3.สร้างโฟลเดอร์ย่อยไว้ภายในโฟลเดอร์กลุ่ม จำนวน 4 โฟลเดอร์ ประกอบด้วย

*1.เอกสารWord,

**2.แฟ้มงานนำเสนอ,

***3.รูปภาพ

****4.เว็บเพจ

5. จัดเก็บไฟล์แต่ละประเภท โฟลเดอร์ละ10 ไฟล์

กรอกรายชื่อคลิกที่นี่ 1/14

คลิกดูรายชื่อและหัวข้อเรื่องที่ค้นหา

งานคู่ สอบปฏิบัติ 1/2 และ 1/8 วันที่ 26-8-57

งานคู่ ให้นักเรียนจับคู่ 2 คน(นั่งด้วยกัน1เครื่อง) เว็บไซต์kru-ree

1.เลือกหัวข้อเรื่องที่ต้องการสืบค้น

2.สร้างโฟลเดอร์ชื่อ “กลุ่มที่….เรื่อง…………ม.1-….” ในdirve ://D

3.สร้างโฟลเดอร์ย่อยไว้ภายในโฟลเดอร์กลุ่ม จำนวน 4 โฟลเดอร์ ประกอบด้วย

1.เอกสารWord,

2.แฟ้มงานนำเสนอ,

3.รูปภาพ, 4.เว็บเพจ

4. จัดเก็บไฟล์แต่ละประเภท โฟลเดอร์ละ10 ไฟล์

กรอกรายชื่อคลิกที่นี่ 1/2

กรอกรายชื่อคลิกที่นี่ 1/6

ดูรายชื่อและหมายเลขกลุ่ม 1/2

ดูรายชื่อและหมายเลขกลุ่ม 1/6

งานคู่ สอบปฏิบัติ 1/8และ1/12 25-8-57

งานคู่ ให้นักเรียนจับคู่ 2 คน(นั่งด้วยกัน1เครื่อง) เว็บไซต์kru-ree
1.เลือกหัวข้อเรื่องที่ต้องการสืบค้น
2.สร้างโฟลเดอร์ชื่อ “กลุ่มที่….เรื่อง…………ม.1-….” ในdirve ://D
3.สร้างโฟลเดอร์ย่อยไว้ภายในโฟลเดอร์กลุ่ม
   จำนวน 6 โฟลเดอร์ ประกอบด้วย
   1.เอกสารWord, 2.แฟ้มงานนำเสนอ, 3.รูปภาพ, 4.เว็บเพจ

4. จัดเก็บไฟล์แต่ละประเภท โฟลเดอร์ละ10 ไฟล์

คลิกที่นี่ 1/8

คลิกที่นี่ 1/12

ดูรายชื่อและหมายเลขกลุ่ม 1/8

ดูรายชื่อและหมายเลขกลุ่ม 1/12

งานคู่ สอบปฏิบัติ 1/3และ1/4 22-8-57

คลิกที่นี่

คลิกดูชื่อกลุ่มที่นี่

ใบความรู้และใบงาน ง21101 วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1

ใบความรู้ที่ 1     ใบงานที่ 1

*******************************************

ใบความรู้ที่ 2     ใบงานที่ 2

*******************************************

ใบความรู้ที่ 3       ใบงานที่ 3 

*******************************************

ใบความรู้ที่ 4    ใบงานที่ 4  

*******************************************

ใบความรู้ที่ 5    ใบงานที่ 5

*******************************************

ใบความรู้ที่ 6    ใบงานที่ 6

*******************************************

ใบความรู้ที่ 7    ใบงานที่ 7

*******************************************

ใบความรู้ที่ 8   ใบงานที่ 8

*******************************************

ใบความรู้ที่ 9   ใบงานที่ 9

*******************************************

ใบความรู้ที่ 10   ใบงานที่ 10

*******************************************

ใบความรู้ที่ 11    ใบงานที่ 11

แนะนำตัว ม.2 1/2557

คลิกที่นี่

แนะนำตัว ชั้น ม.1 เทอม 1/1557

คลิกที่นี่